Regulamin

Regulamin sklepu internetowego AmCarParts.pl

Sklep internetowy AmCarParts.pl prowadzony jest przez firmę Innovative Media Michał Świderski, z siedzibą Sowińskiego 1, 05-402 Otwock, NIP 5322001746, REGON 147352239

Definicje:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego AmCarParts.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego AmCarParts.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w sklepie internetowym AmCarParts.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego AmCarParts.pl.

Paczkomat - urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty Sp. z o. o.

Agent Rozliczeniowy – zewnętrzny w stosunku do AmCarParts.pl podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Strona produktowa – strona w sklepie internetowym AmCarParts.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania zapłaty za zakupione produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
 3. a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
 4. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 7. AmCarParts.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 9. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Agentów Rozliczeniowych Dotpay, PayU, Paypal. W przypadku dokonania płatności po raz pierwszy kartą płatniczą w sklepie internetowym AmCarParts.pl może być pobrana kwota w wysokości 1 (jeden) zł. Kwota ta pobierana jest w celu weryfikacji karty płatniczej i poprawności wskazanych danych.

 

 • 2 Rejestracja
 1. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem na adres: contact@amcarparts.pl

 

 • 3 Zasady korzystania ze Sklepu
 1. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (panel MOJE KONTO).
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu oraz zamieszczać Materiały w Sklepie, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum, recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
 3. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
 4. a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób,
 5. b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego,
 6. c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie (w tym między innymi zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela AmCarParts.pl nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez AmCarParts.pl z powyższego Materiału w działalności Sklepu, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego AmCarParts.pl. Klientowi z tytułu udzielenia AmCarParts.pl powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie,
 7. d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez AmCarParts.plz tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego na pierwsze wezwanie AmCarParts.pl
 8. AmCarParts.pl uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. Klient zostanie powiadomiony o zamiarze zablokowania konta na adres poczty elektronicznej zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 9. AmCarParts.pl uprawniony jest do usuwania ze Sklepu Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie.
 10. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. AmCarParts.pl nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu i nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę.
 11. AmCarParts.pl, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym AmCarParts.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej w panelu - KONTAKT - wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu oraz informując na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, AmCarParts.pl niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.
 12. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane AmCarParts.pl za pośrednictwem panelu - KONTAKT. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 10 regulaminu.
 13. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 14. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

 • 4 Informacje o produktach
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:
 3. a) ceny dla oferty krajów UE zawierają podatek VAT, ceny spoza UE podawane są bez VAT,
 4. b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta
 5. AmCarParts.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 • 5 Sposób realizacji zamówień
 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 3. a) zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji,
 4. b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk DO KOSZYKA,
 5. c) wypełnić dane adresowe i podać NIP w przypadku wystawienia faktury oraz sposób i miejsce dostawy produktu,
 6. d) w przypadku wyboru Paczkomatu dodatkowo podać adres Paczkomatu. Jeśli gabaryty uniemożliwią umieszczenie przesyłki w Paczkomacie zostanie ona wysłana na podany adres po dopłacie kosztów transportu. AmCarParts.pl powiadomi Klienta o wysokości dopłaty na adres email Klienta,
 7. e) wybrać formę płatności,
 8. f) kliknąć przycisk – Kupuje i płacę
 9. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez AmCarParts.pl zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. Informacja o statusie realizacji zamówienia przesyłana będzie na bieżąco na adres poczty elektronicznej Klienta.

 

 • 6 Ograniczenia realizacji zamówienia
 1. AmCarParts.pl uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie AmCarParts.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 3. AmCarParts.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
 4. a) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej,
 5. b) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Paczkomatu,
 6. c) ma więcej niż dwa zmówienia oczekujące na odbiór w Punkcie Odbioru, lub we wskazanej placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie
 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia AmCarParts.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, AmCarParts.pl może zaproponować Klientowi:
 9. a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta AmCarParts.pl będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
 10. b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym AmCarParts.pl będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
 11. c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek)
 12. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie AmCarParts.pl), AmCarParts.pl dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 12 regulaminu.
 13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie AmCarParts.pl), AmCarParts.pl może anulować zamówienie w całości.
 14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, AmCarParts.pl zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 13 regulaminu.
 15. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, AmCarParts.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 16. AmCarParts.pl zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zamówienia z uwagi na ograniczenia importowe krajów do których produkt miałby być wysłany. W takim przypadku, o ograniczeniu takim AmCarParts.pl powiadomi Klienta na adres poczty elektronicznej.

 

 • 7 Modyfikacje zamówienia
 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako skompletowane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w panelu – MOJE KONTO. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie - o ile produkty nie posiadają statusu „skompletowane”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 13 regulaminu.
 2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu – zrealizowane - poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w panelu Kontakt.
 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie kontaktując się za pomocą panelu KONTAKT.
 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

 • 8 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
 2. a) w przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski, zapłaty można dokonać poprzez Agenta Rozliczeniowego – Dotpay, PayU, Paypal, Przelewy24 lub przelewem bankowym na rachunek AmCarParts.pl. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez AmCarParts.pl potwierdzenia od podmiotu realizującego płatność poprawnego wykonania płatności lub zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym,
 3. b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie
 4. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać poprzez Agenta Rozliczeniowego – Dotpay, PayU, Paypal lub przelewem bankowym na rachunek AmCarParts.pl. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez AmCarParts.pl potwierdzenia od podmiotu realizującego płatność poprawnego wykonania płatności lub zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym.
 5. W przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą przez Klienta bez rejestracji w Sklepie Internetowym AmCarParts.pl przy każdej transakcji może być pobrana kwota w wysokości 1 (jeden) zł, na co Klient wyraża zgodę. Kwota ta pobierana jest w celu weryfikacji karty płatniczej i poprawności wskazanych danych.

 

 • 9 Czas realizacji zamówień
 1. AmCarParts.pl zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera lub Paczkomatu. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. Informacja o czasie realizacji zamówienia zamieszczona jest w panelu – DOSTAWA i ZWROTY.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera pod wskazany przez Klienta adres lub Paczkomatu.
 3. Poza granicami Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. AmCarParts.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.
 5. Czas dostawy liczony jest od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia (płatność przy odbiorze) lub po zaksięgowaniu wpływu zapłaty na konto bankowe lub konto Agenta Rozliczeniowego (płatność kartą lub przelewem).

Region

Przewoźnik

Wysyłka (max dni roboczych)

Dostawa (max dni roboczych)

Polska

Inpost-paczkomaty

5

3

Polska

Poczta polska

5

3

Kraje Unii Europejskiej

Poczta polska

5

8

Pozostałe kraje

Poczta polska

5

13

 

 • 10 Warunki reklamacji
 1. AmCarParts.pl jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. AmCarParts.pl w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez AmCarParts.pl Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu do AmCarParts.pl i opisem reklamacji.
 4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera lub Paczkomatu, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres AmCarParts.pl (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – AmCarParts.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny AmCarParts.pl zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność AmCarParts.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił AmCarParts.pl za nabycie danego produktu.

 

 • 11 Warunki gwarancji
 1. Produkty sprzedawane przez AmCarParts.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. AmCarParts.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
 3. a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a AmCarParts.pl może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację,
 4. b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 10 regulaminu.

 

 • 12 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
 2. a) kontaktując się poprzez panel – Kontakt,
 3. b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu
 4. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 3 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Klienta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach

 1. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cech lub funkcjonalności.
 2. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt AmCarParts.pl, niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części na adres AmCarParts.pl za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera.
 3. AmCarParts.pl nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

 

 • 13 Zwrot należności
 1. AmCarParts.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
 2. a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,
 3. b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,
 4. c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny
 5. d) odmowy przez AmCarParts.pl wysyłki towaru do kraju w którym import tego towaru jest zabroniony
 6. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) AmCarParts.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 7. AmCarParts.pl dokona zwrotu pieniędzy na:
 8. a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) - jeśli Zamówienie było opłacone:

- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej

- przy odbiorze na Poczcie Polskiej lub u Kuriera

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie AmCarParts.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania AmCarParts.pl numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle AmCarParts.pl takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. AmCarParts.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

 • 14 Promocje
 1. Na stronach Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
 2. a) promocje produktowe - obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu,
 3. b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji
 4. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

 

 • 15 Dane osobowe
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez AmCarParts.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym AmCarParts.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego AmCarParts.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym AmCarParts.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez AmCarParts.pl danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez AmCarParts.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym AmCarParts.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez AmCarParts.pl, pod firmą Innovative Media Michał Świderski, z siedzibą Sowińskiego 1, 05-402 Otwock, NIP 5322001746, REGON 147352239
 3. AmCarParts.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym AmCarParts.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (panel MOJE KONTO) lub poprzez zgłoszenie od Centrum Wsparcia Klienta.
 5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

 • 16 Polityka prywatności
 1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klienta w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego AmCarParts.pl są przetwarzane przez AmCarParts.pl z siedzibą Sowińskiego 1, 05-402 Otwock, NIP 5322001746, REGON 147352239, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach :

 1. a) realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego AmCarParts.pl,
 2. b) rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru),
 3. c) przekazywania informacji marketingowych,
 4. d) realizacji płatności przez Agentów Rozliczeniowych DotPay, PayU, PayPal, które sa również Administratorami Danych Osobowych,
 5. e) realizacji przesyłki firmom kurierskim. Poczcie Polskiej, InPost

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez AmCarParts.pl danych osobowych może uniemożliwić AmCarParts.pl świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym AmCarParts.pl.

Powierzając AmCarParts.pl swoje dane osobowe Klient ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane w koncie Klienta mogą być przez Klienta samodzielnie edytowane i usuwane (panel MOJE KONTO). Klient może zwrócić się do AmCarParts.pl z żądaniem usunięcia swojego konta poprzez wysłanie informacji na panel KONTAKT z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym AmCarParts.pl.

 1. Zasady bezpieczeństwa

AmCarParts.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, pamiętaj o:

 1. ustanowieniu loginu i trudnego, alfanumerycznego hasła do Twojego konta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter,
 2. wylogowaniu się ze strony AmCarParts.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu materiałów itp.),
 3. zachowaniu loginu i hasła do swojego konta w tajemnicy, w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) osobom trzecim,
 4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów,
 5. korzystaniu ze sklepu AmCarParts.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano sprawdzone oprogramowanie,
 6. nie zapamiętywaniu danych na obcym komputerze i usunięciu historii przeglądanych stron

 

 1. Informacje techniczne – pliki cookies

Podczas korzystania ze sklepu AmCarParts.pl w urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu AmCarParts.pl - pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików w urządzeniu możliwe jest min. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Klient nie musi każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań Klienta. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych sklepu AmCarParts.pl, co umożliwia AmCarParts.pl rozwijanie sklepu zgodnie z preferencjami Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia, jego zawartości i ustawień. Odczytanie plików cookie możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

 

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie sklepu AmCarParts.pl, logowanie, nawigowanie, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania w urządzeniu końcowym korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe:

 1. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji,
 2. Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez AmCarParts.pl informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu,
 3. Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta,
 4. Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Klienta, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana,
 5. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych z których korzysta Klient

 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu ?

Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie plików cookie na Twoim urządzeniu, musisz dostosować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu tych plików na Twoim urządzeniu, bądź każdorazowym informowaniu Ciebie o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookie oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

 

Pozostałe informacje techniczne

Korzystamy również z geolokalizacji – sprawdzamy z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju) składasz zamówienie. Jeżeli sprzedaż danego produktu w Twojej lokalizacji jest zabroniona nie będziesz mógł złożyć zamówienia na ten produkt, o czym zostaniesz powiadomiony specjalnym komunikatem. Stosujemy najnowsze technologie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

 • 17 Newsletter
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce - Moje konto (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego AmCarParts.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez AmCarParts.pl w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce - MOJE KONTO (odnośnik Newsletter).

 

 • 18 Postanowienia końcowe
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego AmCarParts.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego AmCarParts.pl były na najwyższym poziomie, jednakże AmCarParts.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego AmCarParts.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego AmCarParts.pl
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie AmCarParts.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 12 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego AmCarParts.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie AmCarParts.pl statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym AmCarParts.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy AmCarParts.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego AmCarParts.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a AmCarParts.pl rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby AmCarParts.pl.
 10. AmCarParts.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez AmCarParts.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego AmCarParts.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.